Portal Internetowy wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
dodano: 2018-06-14
autor: Administrator Systemu
załaczników: 3

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubsku zaktualizował swoją politykę prywatności w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest

Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Lubsku, ul. Bohaterów 3d, 68-300 Lubsko.

2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO
w celu:

a) realizowania i wykonania zawartej z Panem/Panią umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

b) wykonania przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.

c) wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
tj. w celu realizowania i wykonania umowy zawartej z Pana/Pani pracodawcą;

3. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Pana/Pani dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie
to niezbędne do wykonania zawartej z Panem/Panią umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze.

Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe trzem grupom odbiorców: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,

Podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych oraz innym odbiorcom danych
np. ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, podmiotom windykującym, organom publicznym.

4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:

a) pkt 3 a)będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Panem/Panią umowy,

b) pkt 3 b)będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych,

c) pkt 3 c)będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Pana/Pani pracodawcą umowy; przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony osób lub mienia należącego do Administratora bądź przez okres dochodzenia roszczeń.

5. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

6. Przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

7. Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zawartej z Panem/Panią umowy, bądź jest niezbędne do realizacji zawartej z Pana/Pani pracodawcą umowy, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zawartej umowy.

Kolumna 1
kolumna 2